Praca: Główny specjalista


Ministerstwo Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 22927

Warunki pracy

• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
- zagrożenie korupcją
- częsta obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)

• Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca na III piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
- praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Nadzór, na podstawie dokumentów źródłowych otrzymanych z wydziałów merytorycznych, nad przygotowywaniem planu rzeczowo-finansowego departamentu (w układzie tradycyjnym i zadaniowym), w tym nadzór nad jego realizacją, zmianami i harmonogramem wydatków oraz sprawozdaniami z realizacji
 • Organizacja i koordynacja prac nad sporządzaniem wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska z zakresu działań departamentu w części finansowej oraz realizacją umów zawartych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym nad celowością wydatkowania środków, zgodnością z harmonogramem, prawidłowością sporządzania rozliczeń i sprawozdań z ich realizacji
 • Udział w planowaniu i wydatkowaniu środków przez szkoły leśne, w tym m. in. opracowywanie projektu budżetu w oparciu o wysokość limitu określoną przez Ministra Środowiska, opiniowanie wniosków szkół leśnych dotyczących zmian planów, przygotowywanie analiz i sprawozdań finansowych dotyczących prawidłowości, celowości i efektywności gospodarki finansowej szkół leśnych
 • Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i realizacją planu zamówień publicznych departamentu, w tym m. in. z kontrolą właściwego stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; nadzorowanie przygotowania wniosków o udzielenie zamówień publicznych, projektów umów z Wykonawcami, planów realizacji zamówień, informacji o zmianach planów zamówień oraz sprawozdań z ich realizacji
 • Monitorowanie stopnia realizacji celów określonych w budżecie zadaniowym dla resortu środowiska w zakresie oświaty i wychowania oraz kształtowania bioróżnorodności poprzez analizę osiąganych wartości mierników dla działań, podzadań i zadań
 • Nadzorowanie terminowego wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych w zakresie umów i organizacji międzynarodowych dotyczących zadań i problematyki departamentu
 • Przygotowywanie projektu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa Ministerstwa Środowiska (raz w roku) w zakresie wydatków departamentu, a także sporządzanie sprawozdania z wykonania tego Planu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym 2 lata w obszarze planowania lub rozliczania środków finansowych
 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, prawo cywilne w zakresie zagadnień dotyczących umów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • Myślenie analityczne
 • Komunikacja
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/glowny-specjalista_1924309.html
  APLIKUJ TERAZ  Zobacz najnowsze oferty  Finance Specialist – Expenses Focal Point

  Job Description   Are you passionate about developing your skills and building your career with a world leader? Then join IBMs Client Innovation Center in Wroclaw. Be part of a multicultural team that helps our clients to transform how their IT services are...


  Specjalista ds. MSSF i MSR

  Opis stanowiska: Udział w zamknięciu ksiąg rachunkowych w celu sporządzenia jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, Udział w sporządzaniu pakietu konsolidacyjnego Spółki, Udział w sporządzaniu jednostkowego i...


  Specjalista ds. Ryzyka Kredytowego

    Podczas pracy w ES-SYSTEM będziesz odpowiedzialny za: ustalanie i rejestrowanie limitów kupieckich w oparciu o przyjęte zasady, weryfikowanie zdolności kredytowej przy użyciu różnych źródeł, metod i systemów wspomagających, ocenę sytuacji...


  Dyrektor Oddziału

  Dołączając do nas otrzymasz: konkurencyjne dochody(atrakcyjna podstawa) oraz system prowizyjny uzależniony od Twoich wyników Twojej oraz Twojego zespołu, udział w profesjonalnych szkoleniach sprzedażowych i produktowych, współpracę z dużą, stabilną...