Praca: Główny specjalista


Ministerstwo Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 22927

Warunki pracy

• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
- zagrożenie korupcją
- częsta obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)

• Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca na III piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
- praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Nadzór, na podstawie dokumentów źródłowych otrzymanych z wydziałów merytorycznych, nad przygotowywaniem planu rzeczowo-finansowego departamentu (w układzie tradycyjnym i zadaniowym), w tym nadzór nad jego realizacją, zmianami i harmonogramem wydatków oraz sprawozdaniami z realizacji
 • Organizacja i koordynacja prac nad sporządzaniem wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska z zakresu działań departamentu w części finansowej oraz realizacją umów zawartych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym nad celowością wydatkowania środków, zgodnością z harmonogramem, prawidłowością sporządzania rozliczeń i sprawozdań z ich realizacji
 • Udział w planowaniu i wydatkowaniu środków przez szkoły leśne, w tym m. in. opracowywanie projektu budżetu w oparciu o wysokość limitu określoną przez Ministra Środowiska, opiniowanie wniosków szkół leśnych dotyczących zmian planów, przygotowywanie analiz i sprawozdań finansowych dotyczących prawidłowości, celowości i efektywności gospodarki finansowej szkół leśnych
 • Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i realizacją planu zamówień publicznych departamentu, w tym m. in. z kontrolą właściwego stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; nadzorowanie przygotowania wniosków o udzielenie zamówień publicznych, projektów umów z Wykonawcami, planów realizacji zamówień, informacji o zmianach planów zamówień oraz sprawozdań z ich realizacji
 • Monitorowanie stopnia realizacji celów określonych w budżecie zadaniowym dla resortu środowiska w zakresie oświaty i wychowania oraz kształtowania bioróżnorodności poprzez analizę osiąganych wartości mierników dla działań, podzadań i zadań
 • Nadzorowanie terminowego wywiązywania się z zobowiązań międzynarodowych w zakresie umów i organizacji międzynarodowych dotyczących zadań i problematyki departamentu
 • Przygotowywanie projektu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa Ministerstwa Środowiska (raz w roku) w zakresie wydatków departamentu, a także sporządzanie sprawozdania z wykonania tego Planu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym 2 lata w obszarze planowania lub rozliczania środków finansowych
 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, prawo cywilne w zakresie zagadnień dotyczących umów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
 • Myślenie analityczne
 • Komunikacja
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/glowny-specjalista_1924309.html
  APLIKUJ TERAZ  Zobacz najnowsze oferty  Corporate Actions Operations Specialist

  Once shares and bonds are traded, the securities and cash need to be exchanged. Thats where Euroclear Bank comes in to settle the trades.Every day, Euroclear processes around 200.000 transactions. At the very heart of our organization, the Operations Division is...


  Operation Customer Specialist


  Specjalista ds. rozwoju i eksploatacji systemów ryzyka kredytowego klasy big data

  Jeśli: • posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: informatyka, ekonometria)• znasz zagadnienia związane z  bankowością oraz ryzykiem kredytowym• masz doświadczenie i znajomość, przetwarzania masowego oraz równoległego – w pracy z...


  Doradca Klienta

  Współpracę w stabilnej instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku Profesjonalne szkolenie i wdrożenie w ramach których nauczymy Cię profesjonalnego pozyskiwania Klientów, badania ich potrzeb oraz sprzedaży produktów...